Spory sądowe dotyczące własności intelektualnej

ROA Rasiewicz & Associates stale wspiera klientów we wszystkich sprawach spornych dotyczących własności intelektualnej. Opracowujemy szczegółową i precyzyjnie dostosowaną strategię egzekwowania praw własności intelektualnej oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, praw autorskich, know-how, praw do nazw domen i praw do odmian roślin. ROA Rasiewicz & Associates wspiera swoich klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP (sprawy o unieważnienie, wygaśnięcie praw i ze sprzeciwów) oraz przed sądami administracyjnymi. Posiadamy również doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych, w tym w sprawach przed sądami arbitrażowymi ds. domen internetowych.

ROA Rasiewicz & Associates skutecznie wspiera przedsiębiorców w ochronie ich praw własności intelektualnej przed organami ścigania i organami celnymi w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu podrabianych towarów.

Kontakt

Nasze wsparcie w zakresie postępowań spornych obejmuje:

  • opracowywanie kompleksowej strategii i reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, praw autorskich, know-how i praw do odmian roślin, również w sporach o stwierdzenie braku naruszenia
  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniach o unieważnienie i wygaśnięcie praw oraz w postępowaniach sprzeciwowych
  • zastępstwo klientów przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia
  • reprezentowanie klientów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
  • pomoc klientom w postępowaniach dotyczących praw do nazw domen, w tym w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi ds. nazw domen .eu i .pl
  • koordynowanie transgranicznych spraw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej
  • wspieranie i reprezentowanie klientów przed organami celnymi i karnymi w postępowaniach przeciwko wprowadzaniu do obrotu podrobionych towarów

Justyna Rasiewicz

Partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

ROA Rasiewicz sp.k.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa